Menu
Obsługa klienta
 • Darmowa wysyłka Dla zamówień powyżej 569 złotych (bez VAT) 700 złotych (z VAT)

 • Ponad 10000 produkty

 • Gwarancja do 5 lat

 

Artykuł 1 - Zakres

1.1 Noważarówka.pl to Polski oddział firmy Any-Lamp. Poprzez ‘Any Lamp’ należy rozumieć w tychże warunkach oraz na stronie internetowej:
Prywatne przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością Any Lamp B.V.
Adres administracyjny fimy zarejestrowanej w Polsce:
Plac Andersa, 7
61-894 Poznań, Polska
Numer telefonu  ;+48 223 97 08 44
E-mail ;[email protected]
Numer Przedsiębiorstwa    ;17260313
NIP     ;PL5263132517

Adres głownej siedziby firmy:

Addres: Schootense Dreef 27
Miasto i kod pocztowy: 5808 HZ Helmond
Numer telefonu: +31 088-31 00 000
Państwo: Holandia
NIP: NL821186462B01

1.2  Niniejsze ogólne warunki dotyczą:

 1. Każdej zawartej umowy na odległość – przykładowo, poprzez złożenie zamówienia przez klienta u Any Lamp na nowazarowka.pl – oraz dostawy pomiędzy Any Lamp (zwanym dalej Any Lamp lub my) a klientem.
 2. Każdej wyceny, oferty oraz umowy pomiędzy klientem a nami.

1.3 Poprzez złożenie zamówienia, klient akceptuje, że będzie związany tymi warunkami, i oświadcza, że zostały przez niego przeczytane i zrozumiane.

1.4 Ogólne Warunki mogą zostać przesłane na zapytanie, przy czym warunki mogą zawsze zostać zweryfikowane na wyżej wymienionej stronie.

1.5 Postanowienia w wycenie, ofercie lub umowie są obowiązujące, jeśli są inne niż postanowienia w tych Ogólnych Warunkach.

1.6 W niniejszych Ogólnych Warunkach poprzez ‘na piśmie’ rozumie się także w e-mailu.

Artykuł 2 - Oferty

2.1 Wszystkie nasze wyceny i oferty są niezobowiązujące, o ile nie ustalono inaczej na piśmie. Dotyczy to również możliwości dostawy, czasu dostawy, cen i realizacji. Każda oferta zawiera klarowne informacje o prawach i obowiązkach wynikających z zaakceptowania oferty.

2.2 Każda wycena bazuje na cenach obowiązujących w danym czasie. Jeżeli po tym czasie wystąpią zmiany, zastrzegamy sobie prawo do dostosowania cen.  Zmiany mogą obejmować, ale nie wyłącznie, zmiany kursów walut lub zmiany cen przez jednego z dostawców.

2.3 Wycena jest jednorazowa. W przypadku przyszłych umów, nie należy zatem polegać na tych samych ustaleniach.

2.4 Pomyłki i błędy mogą zostać przez nas poprawione. Nie można czerpać z nich żadnych praw.

2.5 Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Artykuł 3 - Zawarcie i rozwiązanie umowy

3.1 Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez nas pisemnego potwierdzenia od klienta, a więc poprzez złożenie u nas zamówienia i spełnienie odpowiednich warunków.

3.2 Niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie od klienta pisemnej akceptacji oferty. Dopóki jej otrzymanie nie zostanie przez nas potwierdzone, klient może odstąpić od umowy.

3.4 Klient, podając dane (imię, nazwisko, miasto) w kontekście umowy, zaświadcza, że są one prawidłowe, kompletne i aktualne. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o nieścisłościach w podanych nam danych dotyczących płatności.

3.5 Umowa jest zawierana przy założeniu, że produkty, której dotyczy, są dostępne.

3.6 Możemy natychmiast wstrzymać realizację umowy, lub rozwiązać ją w całości lub częściowo, bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli:

 • Klient nie wywiąże się (w terminie) ze zobowiązań wynikających z umowy;
 • Nastąpi bankructwo, (tymczasowe) wstrzymanie płatności, postępowanie upadłościowe, zmiana w spłatach lub wstrzymanie spłat należności, likwidacja, lub całkowite lub częściowe przejęcie biznesu.

Klientowi nie przysługuje wówczas żadna rekompensata z naszej strony, a nam przysługuje prawo do domagania się odszkodowania i/lub zapłaty.

Artykuł 4 - Anulacja

4.1 Klient może odstąpić od umowy dotyczącej zakupu produktu w okresie 14 dni, bez podania przyczyny. Możemy zapytać klienta o powód anulacji, ale nie jest on zobligowany do podania powodu (powodów).

4.2 Okres decyzyjny, o którym mowa w paragrafie 1 rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania produktu przez klienta lub przez osobę trzecią wskazaną przez klienta, która nie jest kurierem, lub:

 1. jeżeli klient zamówił kilka produktów w ramach jednego zamówienia: w dniu, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzyma ostatni produkt. Możemy odmówić zamówienia na większą liczbę produktów z różnymi terminami dostawy, pod warunkiem, że wyraźnie poinformowaliśmy o tym klienta przed rozpoczęciem procesu zamówienia;
 2. jeżeli dostawa produktu obejmuje kilka przesyłek lub części: w dniu, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, otrzyma ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
 3. w przypadku umów dotyczących zwyczajnej dostawy produktów w określony przedziale czasowym: w dniu, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzyma pierwszy produkt.

Artykuł 5 – Obowiązki klienta w okresie decyzyjnym

5.1 W okresie decyzyjnym, klient będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu jedynie w takim stopniu, jaki jest konieczny do ustalenia rodzaju, właściwości i funkcjonowania produktu. Podstawową zasadą jest obchodzenie się z produktem i sprawdzanie go w taki sposób, w jaki byłoby to dopuszczalne w sklepie.

5.2 Klient jest odpowiedzialny za dewaluację produktu tylko wtedy, kiedy wynikła ona z obchodzenia się z produktem w sposób wykraczający poza dopuszczalny w paragrafie 1.

Artykuł 6 – Skorzystanie z prawa wycofania się z umowy i związane z tym koszty

6.1 Jeżeli klient skorzysta ze swojego prawa do wycofania się z umowy, musi poinformować nas o tym w okresie decyzyjnym za pośrednictwem standardowego formularza wycofania lub w sposób niebudzący wątpliwości.

6.2 Tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w paragrafie 1, klient zwraca produkt lub przekazuje go nam (upoważnionemu przedstawicielowi). Nie jest to konieczne, jeżeli zaoferowaliśmy odebranie produktu we własnym zakresie. W takim wypadku, klient dochowa terminu zwrotu, jeżeli zwrot produktu nastąpi przed upływem okresu decyzyjnego.

6.3 Klient zwraca produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, i w miarę możliwości w pierwotnym stanie i oryginalnym opakowaniu, zgodnie z naszymi uzasadnionymi i precyzyjnymi wytycznymi.

6.4 Ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wycofanie się z umowy, leży po stronie klienta.

6.5 Klient ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktu.

6.6 Jeżeli klient skorzysta ze swojego prawa do wycofania się z umowy, wszystkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 7 – Nasze obowiązki w przypadku anulacji

7.1 Jeżeli odnotujemy otrzymanie od klienta anulacji drogą elektroniczną, prześlemy potwierdzenie przyjęcia anulacji niezwłocznie po jej otrzymaniu.

7.2 Zwrócimy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, łącznie z kosztami dostawy pobieranymi przez nas za zwrot produktu, niezwłocznie, ale w ciągu 14 dni po dniu, w którym klient powiadomi nas o anulacji. O ile nie zaoferujemy odebrania produktu we własnym zakresie, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem lub do momentu otrzymania potwierdzenia o tym, że klient zwrócił produkt, cokolwiek nastąpi jako pierwsze.

7.3 Do zwrotu płatności używamy tej samej metody płatności, której użył klient, chyba że  klient wyrazi zgodę na inną metodę. Zwrot jest dla klienta darmowy.

7.4 Jeżeli klient życzy sobie sposobu dostawy droższego niż najtańszy standardowy sposób dostawy, nie mamy obowiązku pokrycia dodatkowych kosztów związanych z tym droższym sposobem.

Artykuł 8 – Wyjątki od prawa do wycofania się z umowy

8.1 Możemy wyłączyć następujące produkty z prawa do wycofania się z umowy:

 1.                  Produkty i usługi, których cena zależy od fluktuacji na rynku finansowym, na które nie mamy wpływu, a które mogą wystąpić w okresie wycofywania się z umowy.
 2.                  Produkty wyprodukowane dla klienta, które nie są produkowane masowo, a na podstawie indywidualnych preferencji i decyzji klienta, lub które są ewidentnie przeznaczone dla konkretnej osoby;

Article 9 - Ceny i płatności

9.1 Przedstawiane ceny (o ile nie stwierdzono inaczej) obejmują podatek VAT i są podawane w Euro.

9.2 Ceny są z zastrzeżeniem co do błędów w druku i błędów typograficznych.

9.3 Ceny nie obejmują kosztów dostawy, które są podawane osobno.

9.4 Ceny, o których mowa w pkt 9.1, nie zostaną przez nas podniesione po zawarciu umowy, o ile kwestie prawne nie uczynią tego koniecznym lub nasz dostawca tymczasowo nie podniesie cen. W takim wypadku, klient jest uprawniony do rozwiązania umowy poprzez pisemne oświadczenie dla Any Lamp.

9.5 Celem płatności, mogą zostać wykorzystane opcje płatności podane na stronie internetowej i zgodnie z opisanymi tam warunkami.

9.6 Mamy prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, lub do zażądania dołączenia specjalnych warunków jego realizacji, takich jak przedpłata. W takim wypadku, czas dostawy rozpoczyna się w momencie otrzymania przez nas płatności.

9.7 Jeżeli płatność następuje poprzez wpłatę na konto, ma zastosowanie 14-dniowy termin płatności, o ile inaczej nie postanowiono na piśmie. Płatność musi nastąpić na wskazany przez nas numer konta.

9.8 Jeżeli termin płatności zostanie przekroczony, klient zostanie poinformowany przez nas o tym, że zalega z płatnością i ponownie otrzyma 14 dni na uregulowanie płatności. Jeżeli klient jeszcze nie zapłacił, jest winien ustawowych odsetek, a my możemy doliczyć wynikłe koszty (poza)sądowe.

9.9 W przypadku zaległej płatności, mamy prawo do wstrzymania wszystkich dalszych dostaw, nie będąc zobowiązanymi do tych dostaw po otrzymaniu zaległych płatności.

9.10 Klientowi nie przysługuje wyrównanie kwoty, którą jest nam winien.

9.11 Jeżeli klient złoży skargę na czas, nie zwalnia go to z obowiązku płatności. W takim wypadku klient nadal jest zobligowany do zakupu i zapłaty za pozostałe zamówione produkty.

9.12 Zastrzeżenia co do kwoty na fakturze również nie zwalniają klienta z obowiązku płatności. Jeżeli są nieścisłości w szczegółach płatności, klient musi nam to niezwłocznie zgłosić.

Artykuł 10 – Ilustracje I specyfikacje

10.1 Wszystkie zdjęcia produktów, jak również związane z nimi specyfikacje, rozmiary i dane umieszczone na stronie internetowej  'nowazarowka.pl' są jedynie przybliżone. Produkt dostarczony ostatecznie do klienta może odbiegać do pewnego stopnia od tych zdjęć i specyfikacji, jeśli chodzi o kolor, rozmiar itp. Nie oznacza to, że produkt nie jest zgodny z umową.

10.2 Oczywiste pomyłki i błędy w odniesieniu do paragrafu 1 tego artykułu nie są dla nas wiążące.

Artykuł 11 - Dostawa

11.1 Będziemy wykazywać się najwyższą możliwą starannością przyjmując i realizując zamówienia. Terminy dostawy wspomniane w wycenach, ofertach i na stronie internetowej są sugestiami. Nie wynikają z tego żadne prawa dla klienta, a podane warunki nie są ostateczne.

11.2 Miejscem dostawy jest adres podany nam przez klienta. Można go podać na stronie internetowej, na wycenie lub na formularzu zamówienia.

11.3 Dostawy mają miejsce w kraju, w którym zostało złożone zamówienie. Jeżeli klient życzy sobie dostawy do innego kraju, mamy prawo doliczyć dodatkowe koszty transportu.

11.4 Jesteśmy uprawnieni do dostaw w częściach (dostaw częściowych), które mogą być fakturowane osobno.

11.5 Realizujemy zaakceptowane zamówienia ze stosowną pilnością po zawarciu umowy, przy czym nie później niż 30 dni po. Jeżeli opóźnienie dostawy przekroczy 30 dni, klient zostanie powiadomiony jak tylko to odnotujemy. Znajdziemy się wówczas w sytuacji niedotrzymania zobowiązania, jeśli będziemy zobowiązani powiadomieniem wskazującym nam rozsądny termin dostawy, a nie zastosujemy się do niego. W takim wypadku klient ma prawo do zerwania umowy bez ponoszenia kosztów. Możliwe jest też ustalenie innego terminu dostawy lub dostarczenie innego produktu.

11.6 Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, lub będzie mogło zostać zrealizowane jedynie częściowo, klient zostanie przez nas o tym powiadomiony tak szybko, jak to możliwe, po tym jak to odnotujemy.  Klient ma wówczas prawo do zerwania umowy bez ponoszenia kosztów.

11.7 W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z paragrafem 6, niezwłocznie zwrócimy klientowi kwoty, które zostały już zapłacone. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie.

11.8 Ryzyko produktów leży po naszej stronie do momentu dostawy do klienta, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.

11.9 Jeżeli klient odmówi produktów lub usług, lub nie zachowa się zgodnie z ustaleniami dotyczącymi dostawy, mamy prawo do zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub do pozbycia się produktów. Możemy dochodzić od klienta pokrycia szkód i/lub kosztów z tym związanych (np. kosztów transportu).

Artykuł 12 - Zastrzeżenie własności

12.1 Wszystkie dostarczone produkty pozostają naszą własnością do czasu otrzymania przez nas całkowitej zapłaty wszystkich otwartych roszczeń, odsetek i zaistniałych kosztów.

12.2 Klient nie może odsprzedawać tych produktów, używać ich jako zapłaty, zastawiać, ani obciążać ich w żaden inny sposób.

12.3 Od klienta oczekuje się robienia wszystkiego co w jego mocy, aby chronić prawo własności.

12.4 Jeżeli mamy roszczenia związane z więcej niż jedną umową i/lub dostawą, wówczas zostają one uznane za całość, tak abyśmy mogli dochodzić naszych praw w związku ze wszystkimi dostarczonymi towarami, dopóki klient nie wywiąże się ze wszystkich zobowiązań.

12.5 Mamy prawo do odebrania dostarczonych towarów, które pozostały naszą własnością zgodnie z poprzednimi paragrafami, gdzie poprzez to odebranie umowa zostanie rozwiązana, bez uszczerbku dla naszego prawa do dochodzenia od klienta pokrycia wszelkich poniesionych strat, oraz strat, które zostaną poniesione w przyszłości, w wyniku niewywiązania się przez niego ze zobowiązań.

12.6 Jeżeli osoby trzecie przejmą dostarczone produkty objęte zastrzeżeniem własności, lub chcą ustanowić lub upomnieć się o prawa do nich, klient jest zobligowany do poinformowania nas o tym niezwłocznie.

Artykuł 13 - Gwarancja i zgodność

13.1 Gwarantujemy, że dostarczane przez nas produkty spełniają wymagania prawne dotyczące użyteczności, niezawodności i trwałości, tak jak racjonalnie założono przez strony umowy.

13.2 Na tyle, na ile to możliwe, klient jest zobowiązany do natychmiastowego sprawdzenia dostarczonego produktu (produktów) po jego (ich) otrzymaniu. Jeżeli wygląda na to, że jeden lub więcej produktów jest błędnych, nieodpowiednich lub niekompletnych, wówczas klient musi na piśmie (przed przystąpieniem do zwrotu) zgłosić te defekty w ciągu 14 dni od otrzymania produktów (poprzez stronę internetową lub na adres podany na wycenie lub fakturze).

13.3 Każdy zwrot produktów musi nastąpić w ich oryginalnym opakowaniu (łącznie z akcesoriami i towarzyszącą dokumentacją), w stanie, w jakim klient je otrzymał.

13.4 Jeżeli okaże się, że dostarczone produkty nie odpowiadają umowie, wymienimy lub naprawimy te produkty lub zwrócimy wpłaconą kwotę. Koszty pracy nie są zwracane.

13.5 Jeżeli zażalenie klienta okaże się bezpodstawne, wszystkie koszty poniesione przez nas w ramach dochodzenia przechodzą na klienta.

13.6 Jeżeli minął okres gwarancji, wszystkie koszty naprawy i wymiany są po stronie klienta.

13.7 Klient nie może odwołać się do gwarancji opisanej w paragrafie 1, jeżeli

 • Dostarczone produkty były narażone na niewłaściwe warunki;
 • Defekt jest wynikiem normalnej eksploatacji;
 • Klient nie traktował produktów z należytą starannością;
 • Dostarczone produkty były traktowane niezgodnie z naszymi wytycznymi i/lub instrukcjami;
 • Klient naprawiał i/lub zmieniał produkty samodzielnie lub zlecał ich naprawę i/lub zmianę osobom trzecim;
 • Wystąpiły inne okoliczności, na które nie mamy wpływu (takie jak warunki pogodowe i uszkodzenia w trakcie transportu przez klienta).

Artykuł 14 - Odpowiedzialność

14.1 Jakakolwiek nasza odpowiedzialność za szkody jest wykluczona, z wyjątkiem naszej prawnej odpowiedzialności za szkody wynikające z celowego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony.

14.2 Nasza odpowiedzialność nigdy nie przewyższa wartości na fakturze dotyczącej części zamówienia, za którą ponosimy odpowiedzialność.

14.3 Nasza odpowiedzialność nigdy nie przewyższa kwoty płatnej przez ubezpieczyciela w tym konkretnym przypadku.

14.4 Jeżeli powstała już odpowiedzialność, to ma ona zastosowanie jedynie do bezpośrednich szkód.  

14.5 Nigdy nie jesteśmy odpowiedzialni za szkody pośrednie (łącznie, ale nie wyłącznie, z wynikłymi szkodami, szkodami z powodu utraty zysków lub wystąpienia kosztów mających na celu ustalenie rozmiaru i przyczyny szkód).

14.6 Jeżeli klient podał nam nieprawidłowe i/lub niekompletne informacje, nie będziemy odpowiedzialni, jeżeli spowoduje to szkodę. W takim wypadku, nie jesteśmy też zobligowani do dostarczenia (częściowo) nowych lub zastępczych produktów, ani do zwrotu pieniędzy.

14.7 Informacje na stronie internetowej są tworzone i uaktualniane przez nas ze stałą dbałością i uwagą. Nie zawsze jednak da się uniknąć błędów. Z tego względu, z informacji umieszczanych na stronie internetowej nie wynikają żadnego rodzaju prawa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w jakikolwiek sposób z używania strony internetowej lub niekompletności i/lub braku dokładności informacji i/lub szkód na stronie internetowej wynikających z jej (tymczasowej) niedostępności.

14.8 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zdjęcia, opisy i inne materiały informacyjne na stronie internetowej, które są publikowane przez osoby trzecie.

14.9 Jakakolwiek odpowiedzialność z naszej strony wygasa, jeżeli klient nie odwoła się od niedociągnięć w czasie roku od dostawy, i jeżeli nie poinformuje nas na piśmie w ciągu miesiąca od momentu odkrycia (możliwego) niedociągnięcia.

Artykuł 15 - Własność intelektualna

15.1 Klient nie może publikować ani kopiować naszych produktów, o ile pisemnie nie wyraziliśmy na to zgody.

15.2 Klient pozostaje właścicielem dokumentów, które przekazał nam do przestudiowania.

15.3 Wszystkie własności intelektualne, łącznie, ale nie wyłącznie, z prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, informacji, tekstów, obrazów, log, zdjęć i ilustracji na stronie internetowej, oraz do układu i designu strony internetowej, należą do nas i naszych licencjodawców. Nie można naruszać tych praw, włączając w to tworzenie kopii strony internetowej innej niż na potrzeby technicznych kopii wymaganych do używania strony internetowej.

Artykuł 16 - Informacje poufne i dane osobowe

16.1 Strony są zobligowane do trzymania w tajemnicy wszystkich poufnych informacji, które otrzymują na temat przedsiębiorstwa drugiej strony. Dotyczy to również zaangażowanych osób trzecich.

16.2 Informacja jest poufna, jeżeli została tak określona przez jedną ze stron.

16.3 Jeżeli działamy jako kontroler w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), obowiązują następujące postanowienia:

 1.                  Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych, których używanie jest dla nas konieczne do tego, aby prawidłowo sporządzić i realizować umowę.
 2.                  Kiedy przetwarzamy dane osobowe, czynimy to z najwyższą dyscypliną i z należytą starannością, oraz w zgodzie z RODO.
 3.                   Używamy danych osobowych jedynie w takim stopniu, w jakim jest to konieczne, aby móc świadczyć usługi klientom.  Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż zezwala na to prawo, lub niż to konieczne do tego, abyśmy mogli zrealizować umowę.
 4.                  Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do danych osobowych, biorąc pod uwagę obecną technologię i sposób ich przetwarzania.
 5.                  Jeżeli klient chce odwołać się do jednego ze swoich praw wynikających z RODO, takie żądanie może zostać przesłane w formie pisemnej na [email protected]. Przetworzymy to żądanie w przepisowym terminie.

Artykuł 17 - Siła wyższa

17.1 Ograniczenia, które nie mogą być przypisane nam, zwalniają nas z obowiązku dotrzymania ustalonych terminów dostaw i/lub obowiązku dostawy. Klientowi nie przysługuje wówczas żadne prawo do odszkodowania (kompensaty), odsetek, ani innych kosztów.

17.2 Jeżeli taki okres trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron może rozwiązać umowę, bez obowiązku zrekompensowania drugiej stronie jakichkolwiek strat.

17.3 W każdym wypadku, siłą wyższą nazywa się wojnę, mobilizację, zamieszki, powodzie, późne lub nieprawidłowe dostawy od dostawców, pożar, ograniczenia eksportu i/lub importu, niepowodzenia biznesowe, awarie prądu, strajki i choroby wśród personelu.

17.4 W przypadku zaistnienia siły wyższej, powiadomimy o tym klienta tak szybko, jak to możliwe. Klientowi przysługuje wówczas prawo do pisemnego anulowania części lub całego zamówienia, które nie zostało zrealizowane / ma być zrealizowane, w ciągu 14 dni od otrzymania tego powiadomienia. Nie wpływa to na fakt, że klient musi uregulować zaległe płatności za już zrealizowaną część zamówienia.

Artykuł 18 - Procedura zażaleń

18.1 Zażalenia dotyczące realizacji umowy powinny zostać przedstawione nam w rozsądnym czasie, kompleksowo i przejrzyście, drogą mailową na [email protected], telefonicznie lub przez live chat, po tym jak klient odkrył niedociągnięcia.

18.2 Zażalenia będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli zażalenie będzie wymagało dłuższego przewidywanego okresu rozpatrywania, klient otrzyma powiadomienie z potwierdzeniem otrzymania zażalenia i ze wskazaniem na to, kiedy może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Artykuł 19 – Inne ustalenia

19.1 Jeżeli któreś postanowienia w tych warunkach staną się nieważne, bezużyteczne lub anulowane, pozostałe postanowienia w tych warunkach nadal w pełni obowiązują, a alternatywne postanowienie (postanowienia), jak najbardziej odpowiadające poprzedniemu nieważnemu postanowieniu, zostanie ustalone na bazie obustronnych konsultacji.

19.2 Prawo holenderskie ma zastosowanie wyłącznie do umów, do których mają zastosowanie niniejsze warunki. Ten wybór prawa pozostaje bez uszczerbku dla ochrony, którą masz na mocy obowiązującego prawa w swoim miejscu zamieszkania.

19.3 Sąd rejonowy w Oost-Brabant, w Holandii, będzie miał jurysdykcję w przypadku wszystkich sporów, chyba że zdecydujemy o zgłoszeniu sporu do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kupującego.

Article 20 - Zmiana niniejszych warunków

20.1 Możemy w każdej chwili zmienić warunki bez wcześniejszego powiadomienia.

20.2 Możemy publikować zmiany do tych warunków poprzez umieszczanie ich na naszej stronie internetowej lub poprzez komunikowanie ich w inny sposób. Zaleca się zatem czytanie tych warunków od czasu do czasu. Zmiany mają także zastosowanie do istniejących umów.

Dodatek 1: Formularz anulacji

Pobierz tutaj