Menu
Obsługa klienta
 • Darmowa wysyłka Dla zamówień powyżej 569 złotych (bez VAT) 700 złotych (z VAT)

 • Ponad 10000 produkty

 • Gwarancja do 5 lat

Regulamin Nowazarowka.pl


 

Artykuł 1 – Zakres stosowania

 1. Termin 'Any Lamp' w regulaminie oraz na stronie internetowej oznacza:
  • Spółkę z o.o., Any Lamp B.V.;
  • z siedzibą w Andersia Business Centre, 1 piętro,  Polska;
  • pod adresem:
   • Plac Andersa, 7 
   • 61-894 Poznań
   • Polska;
  • Adres e-mail: [email protected];
  • wpisaną w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod numerem KRS: 17260313;
  • Numer VAT: PL5263132517.
 2. Regulamin ma zastosowanie do każdej umowy zawartej na odległość, na przykład zamówienia przez klienta (zwanego później “kupującym”), złożonego w Any Lamp poprzez www.nowazarowka.pl – oraz dostawy do kupującego przez Any Lamp. Odwołanie się przez kupującego od regulaminu lub od warunków zamówienia oraz ich stosowności, jest wyraźnie odrzucane przez Any Lamp.
 3. Poprzez składanie zamówienia, klient godzi się na te warunki, oraz deklaruje zapoznanie się z nimi i zrozumienie ich.
 4. Warunki mogą być przedstawione na życzenie oraz w każdej chwili skonsultowane na wspomnianej powyżej stronie internetowej.

Artykuł 2 – Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie, kiedy Any Lamp otrzymuje akceptację oferty przez kupującego, poprzez złożenie przez kupującego zamówienia w Any Lamp.
 2. Any Lamp natychmiast elektronicznie informuje kupującego o otrzymaniu akceptacji oferty. Tak długo, jak akceptacja nie zostanie potwierdzona, kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Any Lamp zastrzega sobie prawo do odmowy zamówienia bez podania przyczyn.
 4. Kupujący, który dostarcza dane kontaktowe i inne dane w odniesieniu do umowy, gwarantuje, że dane te są poprawne, kompletne i aktualne. Kupujący ma obowiązek natychmiastowego skorygowania błędów w informacji o płatności dla Any Lamp.

Artykuł 3 – Ceny i płatność

 1. Ceny określone w odniesieniu do ofert nie zawierają podatku VAT (jeśli nie podano inaczej), oraz są w złotówkach i podlegają błędom w druku oraz typograficznym. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są określone oddzielnie.
 2. Ceny określone w poprzednim punkcie nie zostaną zwiększone przez Any Lamp po zawarciu umowy, chyba że wymagają tego środki prawne lub w międzyczasie producent zwiększy swoją cenę. W takim przypadku, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia do Any Lamp.
 3. Płatność może zostać dokonana za pomocą jednej z wymienionych metod na stronie internetowej, na opisanych tam warunkach.
 4. Any Lamp może pozyskać informacje, aby ocenić, czy kupujący może spełnić swoje płatnicze zobowiązania, a także informacje o wszystkich faktach i czynnikach związanych z wejściem umowy w sposób odpowiedzialny. Jeżeli w wyniku tego rozeznania Any Lamp znajdzie podstawy do nie zawarcia umowy, ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, bądź dodania do niego dodatkowych warunków.

Artykuł 4 – Ilustracje i specyfikacje

 1. Wszystkie ilustracje produktów i związane z nimi specyfikacje, rozmiary i dane przedstawione na stronie internetowej Any Lamp są jedynie orientacyjne. Dostarczony produkt może się nieznacznie różnić kolorem, rozmiarem itp. od ilustracji i specyfikacji. Nie powoduje to, że produkty nie spełniają wymagań umowy.
 2. Oczywiste błędy lub błędy w odniesieniu do punktu 1 tego artykułu oraz do artykułu 3, punktu 1, nie są wiążące dla Any Lamp.

Artykuł 5 – Dostawa

 1. Any Lamp otoczy najlepszą możliwą opieką akceptację i realizację zamówienia produktów. Podane w regulaminie i na stronie internetowej czasy dostawy są orientacyjne. Kupujący nie może czerpać żadnych praw z tych wytycznych, ani nie są one terminem realizacji.
 2. Wskazany przez kupującego adres dostawy dla Any Lamp będzie wykorzystany jako miejsce dostawy. Jeśli nie uzgodniono inaczej na piśmie, Any Lamp zrealizuje dostawę wyłącznie na wskazane adresy fizyczne w Polsce. Zamówienie, które ma być dostarczone na adres poza Polską nie będzie zrealizowane.
 3. Any Lamp zastrzega sobie prawo do zrealizowania dostaw częściowych, dla których może wystawić osobne faktury.
 4. Any Lamp wykona przyjęte do realizacji zamówienia po zawarciu umowy możliwie jak najszybciej, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W przypadku, gdy dostawa przekroczy ten termin, Any Lamp poinformuje kupującego tak szybko, jak tylko dowie się o opóźnieniu. Any Lamp nie wywiąże się ze zobowiązań, jeśli nie dostarczy na czas pisemnego zawiadomienia o rozsądnym terminie dostawy. W takiej sytuacji kupujący ma prawo do (częściowego) odstąpienia od umowy bez żadnych kosztów. Alternatywnie, może być uzgodniony inny termin dostawy lub zamówienie innego produktu.
 5. W przypadku, gdy zamówienie nie może, lub może być tylko częściowo spełnione, Any Lamp poinformuje kupującego, tak szybko, jak tylko się o tym dowie. W takiej sytuacji kupujący ma prawo do (częściowego) odstąpienia od umowy bez żadnych kosztów.
 6. W przypadku rezygnacji zgodnie z punktem 4 i 5, Any Lamp niezwłocznie dokona zwrotu ewentualnie otrzymanej kwoty. Kupujący nie jest uprawniony do odszkodowania za uszkodzenia.
 7. Any Lamp ponosi ryzyko związane z produktami, aż do momentu dostarczenia do kupującego, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 6 - Okres rezygnacji i prawo odstąpienia

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni po osobistym odbiorze produktu lub przez osobę trzecią, inną niż przewoźnik i wskazaną przez kupującego. Okres ten rozpoczyna się w dniu otrzymania produktu, lub w przypadku częściowej dostawy, odbioru ostatecznej dostawy przez kupującego lub wskazaną osobę trzecią.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować Any Lamp korzystając z jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji (np. pocztą, faksem lub e-mailem). Kupujący może skorzystać ze standardowego formularza do odstąpienia, znajdującego się w Załączniku nr 1, lecz nie jest do tego zobowiązany. Kupujący może wypełnić i wysłać ten standardowy formularz, lub inne jasno sformułowane oświadczenie na [email protected], bądź skorzystać z żądania zwrotu na stronie internetowej Any Lamp.
 3. Kupujący powinien zwrócić produkty tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 14 dni od wysłania oświadczenia wymienionego w punkcie 2 do Any Lamp w opisany sposób.
 4. Produkty powinny zostać zwrócone przesyłką poleconą w oryginalnym opakowaniu (wraz z akcesoriami i dokumentacją), w oryginalnym lub podobnym materiale ochronnym, oraz w stanie odbioru, czyli nieużywane i nieuszkodzone. Wydatki powstałe w wyniku zwrotu produktów są ponoszone przez kupującego.
 5. W okresie rezygnacji, kupujący powinien należycie obchodzić się z produktami i opakowaniem. Kupujący powinien rozpakować i używać produkt tylko w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji, czy chce go zatrzymać. Wyłącznie kupujący jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się nimi, więcej niż to jest konieczne do stwierdzenia natury, charakterystyki i funkcjonalności produktów.
 6. Po skutecznej rezygnacji, Any Lamp powinno zwrócić zapłaconą przez kupującego kwotę (w tym pierwsze wydatki związane z dostawą) w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2. Any Lamp może czekać ze zwrotem, aż zwrócone zostaną wszystkie produkty lub kupujący udowodni, że je zwrócił, kiedykolwiek wcześniej.
 7. Jeżeli kupujący wybrał metodę dostawy droższą, niż najtańsza dostawa standardowa, Any Lamp nie jest zobowiązana do zwrotu dodatkowych kosztów za droższą metodę.

Artykuł 7 – Zachowanie prawa do własności

 1. Gdy ma to zastosowanie, Any Lamp zachowuje prawo własności wszystkich produktów dostarczanych przez Any Lamp do chwili całkowitej zapłaty za wszystkie dostarczone produkty lub  które mają być dostarczone przez Any Lamp (w tym możliwe należne odsetki i/lub koszty), zgodnie ze stosowną umową lub wcześniejszymi czy późniejszymi podobnymi umowami.

Artykuł 8 – Gwarancja i zgodność

 1. Any Lamp gwarantuje, że dostarczone produkty spełniają prawne wymagania użyteczności, niezawodności i trwałości, jak zostało racjonalnie założone przez strony w umowie.
 2. O ile to możliwe, kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia produktów po ich otrzymaniu. Jeżeli dostarczony towar okazał się niewłaściwy, nieodpowiedni lub niekompletny, kupujący (przed przystąpieniem do zwrotu produktów) powinien poinformować Any Lamp o tych brakach jak najszybciej, w sposób opisany na stronie internetowej. Ewentualne braki lub wadliwe dostawy powinny być zgłaszane do Any Lamp na piśmie, w przypadku zakupienia przez klienta w ciągu 14 dni (w niektórych przypadkach w okresie 2 miesięcy) po odkryciu, a we wszystkich innych przypadkach, w rozsądnym czasie po odkryciu, bądź w którym powinny zostać zasadniczo odkryte. Możliwy zwrot produktów powinien zostać zrealizowany przesyłką poleconą w oryginalnym opakowaniu (wraz z akcesoriami i dokumentacją), w stanie odbioru, w sposób wskazany przez Any Lamp.
 3. W sytuacji, gdy dostarczone produkty nie spełniają umowy, Any Lamp powinno naprawić lub wymienić produkty bezkosztowo, lub złożyć pisemne porozumienie o odszkodowaniu z kupującym.
 4. Kupujący nie może powoływać się na gwarancję opisaną w punkcie 1, jeżeli dostarczone produkty były wystawione na działanie nietypowych okoliczności, jeżeli kupujący nie obchodził się z produktem ostrożnie, bądź produkty zostały traktowane w sposób inny niż wskazany przez Any Lamp i/lub instrukcję obsługi produktu, lub gdy kupujący naprawił i/lub zmodyfikował dostarczony towar, bądź też gdy towar został naprawiony i/lub zmodyfikowany przez osobę trzecią w imieniu kupującego.

Artykuł 9 - Odpowiedzialność

 1. Any Lamp w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym jakiekolwiek dodatkowe odszkodowanie, odszkodowanie za szkody pośrednie, wtórne lub odszkodowania za utracone korzyści (przez kupującego i/lub osoby trzecie), z wyjątkiem sytuacji zamierzonej lub rażącej szkody ze strony Any Lamp.
 2. Any Lamp nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za błędy i/lub zaniedbania jej dostawców lub agentów.
 3. Jeżeli kupujący, niezależnie od przyczyny, nie z winy Any Lamp, może lub nie mógł otrzymać produktu, ponieważ wymagania opisane w art. 2 punkcie 4 nie są spełnione, Any Lamp nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nie jest zobowiązana do wymiany produktu.
 4. Odpowiedzialność Any Lamp, a kwota odszkodowania za szkodę jest stale ograniczona kwotą faktury produktów, lub (według uznania Any Lamp) właściwym maksimum, jakie zapłacono w takiej sytuacji, przez ubezpieczenie odpowiedzialności Any Lamp.
 5. Postanowienia zawarte w tym artykule nie naruszają ustawowej odpowiedzialności Any Lamp poprzez obowiązkowe przepisy prawne.

Artykuł 10 – Procedura reklamacji

 1. Reklamacje związane z realizacją umowy powinny zostać zgłoszone w odpowiednim czasie, całkowicie i wyraźnie, za pomocą [email protected] lub telefonicznie do Any Lamp, po odkryciu przez kupującego braków.
 2. Reklamacje złożone do Any Lamp będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli skarga wymaga przewidywalnie dłuższego czasu do obsługi, Any Lamp udzieli informacji w terminie 14 dni z powiadomieniem o otrzymaniu i wskazaniu, kiedy kupujący może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Artykuł 11 – Zakupy stron niebędących konsumentami

 1. Następujące klauzule z tych warunków nie mają bezpośredniego zastosowania do umów dokonanych przez kupującego działającego w biznesie lub kwalifikacjach zawodowych.
  1. Art. 2 punkt 2 dotyczący prawa do rezygnacji;
  2. Art. 3 punkt 2 dotyczący prawa do rezygnacji w przypadku podwyższonej ceny;
  3. Art. 5 punkt 4 dotyczący 30-dniowego maksymalnego okresu dostawy;
  4. Art. 6 punkt 1 dotyczący prawa do odstąpienia;
  5. Art. 8 punkt 3 dotyczący naprawy i zamiany.

Artykuł 12 – Inne postanowienia

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień warunków są nieważne lub unieważnione, pozostałe postanowienia warunków pozostają w pełnej mocy, a alternatywny przepis przypominający dawny przepis (y), który jest nieważny lub unieważniony tak szybko, jak to możliwe, powinnien być uzgodniony w drodze wzajemnej konsultacji.
 2. Postanowienia Konwencji Wiedeńskiej o sprzedaży nie mają zastosowania.
 3. Prawo Holenderskie odnosi się wyłącznie do wszystkich umów i ich postanowień pomiędzy Any Lamp i kupującym.
 4. Sąd Rejonowy w Oost-Brabant ma wyłączną jurysdykcję w sporach pomiędzy Any Lamp i kupującym, chyba że Any Lamp wybiera złożenie skargi do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kupującego.

Any Lamp B.V. 2015 

Załącznik 1: Standardowy formularz odstąpienia od umowy

(Wypełnij i zwróć ten formularz jedynie, jeśli chcesz zrezygnować z umowy) 

Standardowy formularz odstąpienia od umowy